Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  6 czerwca 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo  oraz drogi gminnej nr 153044N - ul. Leśna w m. Samborowo”
 
       
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.  1129z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo  oraz drogi gminnej nr 153044N - ul. Leśna w m. Samborowo” powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
     2) z-ca przewodniczącego  – Grzegorz Kastrau ;
     3) Członek –  Roman Szewczyk;
     4) Członek – Monika Klimowska;
     5) Sekretarz – Piotr Rećko.
   §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w  sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 07.06.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.06.2022, ostatnia aktualizacja: 07.06.2022, odsłon: 88


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788571
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości