Zarządzenie Nr 107/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2010r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn.zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019)
zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów - obrębu Rudno jako działka nr 119/1 - droga

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2010, ostatnia aktualizacja: 29.09.2010, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214589
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości