Zarządzenie Nr 107/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. u. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. , Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717), zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 roku, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961, oraz Zarządzeniem nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r.) - wprowadzam następujące zmiany:

1. w Rozdziale VI:

a. w § 22, skreśla się punkt 27,

b. w § 23 po punkcie 16/ dodaje się punkt 17/ w brzmieniu: „17/ wydawanie zaświadczeń”.

2. Użyty w niniejszym Regulaminie w różnych przypadkach wyraz „Zarząd”, zastępuje się użytym w różnych przypadkach wyrazem „Wójt”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 1 001


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085694
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości