Zarządzenie Nr 106/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 czerwca 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno”
 
 Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2021r., poz. 1129z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
2) z-ca przewodniczącego – Grzegorz Kastrau ;
3) Członek – Roman Szewczyk;
4) Członek – Monika Klimowska;
5) Sekretarz – Piotr Rećko.
§2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.06.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.06.2022, ostatnia aktualizacja: 07.06.2022, odsłon: 144


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058016
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości