Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, oznaczone jako działki ew. nr 269/5 o pow. 0,1102 ha, nr 269/6 o pow. 0,1132 ha, nr 269/7 o pow. 0,1068 ha, nr 269/8 o pow. 0,0986 ha, nr 269/9 o pow. 0,0920 ha, nr 269/10 o pow. 0,1392 ha, nr 269/11 o pow. 0,1032 ha, nr 269/12 o pow. 0,1371 ha, nr 269/13 o pow. 0,0959 ha, nr 270/3 o pow. 0,2800 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.08.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 29.08.2014, ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622474
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości