Zarządzenie Nr 105/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 3 listopada 2003r.

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

Na podstawie art 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r 142, póz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 14 pkt.1 załącznika do uchwały Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. Nr VII/35/03 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie - Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie część stanowiącą udział 80/100 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 624 o pow. 0,1200 ha. położona w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Ostródzkiej 17.

2. Przedmiotem użyczenia są następujące składniki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda:

- lokal użytkowy /w budynku świetlicy / o ogólnej pow. uż. 241,50 m 2 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 80/100 w częściach wspólnych budynku z którego został wydzielony, nie służących do wyłącznego użytku poszczególnych użytkowników;

- budynek gospodarczy o pow. uż. 63,42 m2;

- udział wynoszący 80/100 części w gruncie działki Nr 624 o pow. ogólnej 1200 m2 - służący do obsługi zlokalizowanych na nim budynków.

3. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanej w ust 1 i 2 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie następuje z przeznaczeniem do realizacji działalności kulturalnej.

§ 2. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 ust 1 i 2 następuje na okres 10 lat t.j. od dnia 3 listopada 2003r. do dnia 2 listopada 2013r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 996


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085466
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości