Zarządzenie Nr 105 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 października 2007 r.

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości.

 

Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów:

 

- obrębu Stare Jabłonki jako działka nr 143/16 stanowiąca drogę.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.10.2007, ostatnia aktualizacja: 26.10.2007, odsłon: 925


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235929
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości