Zarządzenie Nr 104/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 lipca 2018r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2018 r.
 
    Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
 
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 104/2018 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24.07.2018 r.
 
    1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2018 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
81.799.664,72
39.480.411,20
48,26
2.
Wydatki
85.674.664,72
37.058.072,55
43,25
2.1.
Wydatki bieżące
67.626.770,75
35.659.311,32
52,73
2.2.
Wydatki majątkowe
18.047.893,97
1.398.761,23
7,75
3
Deficyt/nadwyżka
-3.875.000,00
2.422.338,65
 
4.
Przychody
6.015.000,00
2.765.734,62
45,98
5
Rozchody
2.140.000,00
750.000,00
35,05
 
    2. Za II kwartał w 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 2.154,15 zł.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 03.08.2018
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.08.2018, ostatnia aktualizacja: 03.08.2018, odsłon: 287


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907350
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości