Zarządzenie Nr 104/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 lipca 2017r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2017r.
 
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 104/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25.07.2017r.
 
  1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2017 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
75.372.557,76
39.832.423,10
52,85
2.
Wydatki
73.567.557,76
34.827.858,46
47,34
2.1.
Wydatki bieżące
62.820.307,15
33.588.144,36
53,47
2.2.
Wydatki majątkowe
10.747.250,61
1.239.714,10
11,54
3
Deficyt/nadwyżka
1.805.000,00
5.004.564,64
 
4.
Przychody
0,00
1.422.505,00
 
5
Rozchody
1.805.000,00
500.000,00
27,70
 
  2. Za II kwartał w 2017 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 83.499,61 zł.
 
 
Data przekazania do publikacji: 28.07.2017r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.07.2017, ostatnia aktualizacja: 28.07.2017, odsłon: 561


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215702
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości