Zarządzenie Nr 104/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2012r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo - osiedle domków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Wałdowo - osiedle domków”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo - osiedle domków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wałdowo - osiedle domków” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

   1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

   2. Z-ca Przewodniczącego - Roman Szewczyk;

 

   3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

   4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

   5. Członek - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.09.2012, ostatnia aktualizacja: 11.09.2012, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569025
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości