Zarządzenie Nr 103a/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lipca 2015r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda w roku 2015
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 89 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz §5 ust. 1 i §12 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr IV/19/2014 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na rok 2015, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r.
 
     § 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.07.2015r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2015, ostatnia aktualizacja: 21.07.2015, odsłon: 581


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948211
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości