Zarządzenie Nr 103/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 lipca 2017r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Ewa Malinowska;
 
  2) Członek  – Magdalena Muraszko;
 
  3) Członek –  Joanna Burcon;
 
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2.  Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
   
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.07.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.07.2017, ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, odsłon: 517


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215773
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości