Zarządzenie Nr 102/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie polityki przetwarzania danych osobowych oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 
     Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1)., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się dla zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych, „Politykę przetwarzania danych osobowych” stanowiącą załącznik do zarządzenia.
 
     § 2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do wszystkich stanowisk pracy Urzędu Gminy Ostróda, gdzie dane osobowe przetwarzane są na nośniku papierowym lub w systemie informatycznym.
 
     § 3.1. Z treścią dokumentów, o których mowa w § 1 zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Ostróda przetwarzający dane osobowe.
 
     2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do przestrzegania zasad wynikających z dokumentów, o których mowa w § 1.
 
     § 4. Traci moc zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 września 2017 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.07.2018
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.07.2018, ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, odsłon: 277


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927684
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości