Zarządzenie nr 102/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 lipca 2017 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), § 5 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 1935) oraz uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk Sp. J. z siedzibą w Warszawie, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 298/3 o pow. 0,2867 ha, położoną w obrębie Tyrowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda, na okres od 25.08.2017 r. do 24.03.2027 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2017, ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, odsłon: 571


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214242
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości