Zarządzenie Nr 102/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 lipca 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Nabyć w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) udział wynoszący 330/1000 części w prawie własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 675 o pow. 0,3825 ha wraz z lokalami niewyodrębnionymi w ww. udziale.
 
   § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.07.2016, ostatnia aktualizacja: 20.07.2016, odsłon: 746


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213719
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości