Zarządzenie Nr 102/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 października 2003r.

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacyjnej sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w m. Klonowo

Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82 póz.743) zarządzam co następuje:

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Klonowo" powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący - Andrzej Peziński;
  2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;
  3. Sekretarz - Roman Szewczyk;
  4. Członek - Danuta Kucharczuk.

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 928


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085506
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości