Zarządzenie Nr 100/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 maja 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości o obszarze 1,539 m2, położonej w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 337/39, objętej księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00024125/9 oraz udziału 1/57 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 337/5 położonej w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, objętą księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00050776/8.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 24 maja 2022 r. Rep. „A” 2387/22 przez notariusza Agnieszkę Sinkiewicz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza nr 8.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 02.06.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.06.2022, ostatnia aktualizacja: 02.06.2022, odsłon: 97


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786307
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości