Zarządzenie Nr 100/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 sierpnia 2012r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

     § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

     1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

     2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

     3. Marta Podgórska - Sekretarz komisji,

 

     4. Teresa Ołowska - Członek komisji,

 

     5. Iwona Derbin - Członek komisji

 

     do przeprowadzenia procedury oceny oferty i celowości realizacji zadania publicznego zgodnie
z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, oz. 1536 z późn. zm.)

 

     § 2. Do określenia zadań komisji stosuje się odpowiednio Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu
i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

     § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 17 sierpnia 2012r.

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podstawie art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.08.2012, ostatnia aktualizacja: 20.08.2012, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569050
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości