Zarządzenie Nr 100 /03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 października 2003r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 15 ust.1 , art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543 z późn. zm), oraz § 4 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Martom -Traveland Spółka z.o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 48a 10-437 Olsztyn, nieruchomości określonych w § 2 i §3.

§ 2. Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda są działki położone w obrębie Stare Jabłonki oznaczone numerem:

320/3 o pow. 0,1243 ha;

325/1 o pow. 0,1238 ha;

324/1 o pow. 0,0509 ha;

320/1 0 pow. 0,0104 ha.

§ 3. Przedmiotem zamiany ze strony Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Martom -Traveland Spółki z o.o. są działki położone w obrębie Stare Jabłonki oznaczone numerem:

302/1 o pow. 0,2119 ha;

327/ 15 o pow. 0,0142 ha. 

§ 4. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Martom- Traveland Spółka z o.o. zobowiązane jest do dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 960


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085710
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości