„Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”
 

Ostróda, dnia 17.05.2019r.

INF.271.3.2019

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego w ramach zadania 3, "urządzeń wielofunkcyjnych" w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego w dniu 16.05.2019r., zgodnie z zasadą rozeznania rynku w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane 07.05.2019 r. na podmiotowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, dotyczące dostawy i instalacji w siedzibie zamawiającego w ramach zadania 3, "urządzeń wielofunkcyjnych":

Złożono pięć ofert:

1.

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o. Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

46 740,00 zł.

2.

DKS Sp. z o.o., Energetyczna 15, 80-180 Kowale

35 938,14 zł.

3.

NET-COM Bartosz Kulas, Pomorska 9/17, 10-699 Olsztyn

35 891,40 zł.

4.

Printservis Andrzej Kowalski, ul. Szczygla 66a, 82-300 Elbląg

49 000,00 zł.

5.

Media-Pol, ul. Motycka 11, 03-566 Warszawa

45 067,20 zł.

 

Wszystkich pięciu oferentów spełniło wymogi specyfikacyjne, a najtańszą ofertą okazała się oferta nr 3 firmy NET-COM Bartosz Kulas, Pomorska 9/17, 10-699 Olsztyn w cenie brutto
35 891,40 zł.

W ramach oferty Dostawca zobowiązał się zgodnie z wymogami specyfikacyjnymi dostarczyć i zainstalować w siedzibie zamawiającego dwa urządzenia wielofunkcyjne fabrycznie nowe, kolorowe laserowe Develop ineo +368 z finiszerem FS-534, podstawą DK-510 i podajnikiem jednoprzebiegowym DF-704 wraz z 5 letnią gwarancją.

 

 

Ostróda, dnia 07 maja 2019 roku

 
Nr postępowania: INF.271.3.2019
 
Zapytanie ofertowe na:
 
Dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego w ramach zadania 3, „urządzeń wielofunkcyjnych” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
 
I. Zamawiający:
1. Zamawiający: Gmina Ostróda.
2. Adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
3. Adres e-mail: .
4. Strona internetowa Zamawiającego: www.gminaostroda.pl.
5. tel./fax. 89 676 07 80/ 89 676 07 90.
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 19 lipca 2017r.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość sprzętu oraz ich specyfikacja techniczna została zawarta w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wymieniony w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 2.
3. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie rozwiązań technicznych równoważnych, o nie gorszych parametrach wskazanych w załączniku 2 szczegółowej specyfikacji. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż szczegółowy opis przedmiotowego zamówienia zawarty w załączniku 2.
4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
6. Kod CPV: 30121100-4, Fotokopiarki.
 
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy.
 
V. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
5. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 
VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać pocztą, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać drogą elektroniczną na adres (podpisany skan dokumentów) nie później niż do dnia 16 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Wykonawca winien zamieścić informacje o Ofercie z zapisem: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” - „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” oraz podać swoją nazwę, adres i dane kontaktowe.
3. Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy Zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 
VII. Sposób obliczenia ceny:
1. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT).
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.
3. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.
4. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji zamówienia.
 
VIII. Kryteria oceny ofert
Cena 100%
 
IX. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest Artur Jabłonka, tel. 89 676 07 27, e-mail: .
 
X. Termin związania ofertą:
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 7 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
 
XI. Warunki płatności:
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 
 
 
 
załącznik Nr 1
 
Nr postępowania: INF.271.3.2019
 
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego na:
 
Dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego w ramach zadania 3, „urządzeń wielofunkcyjnych” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.
 
Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 
……………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko
 
……………………………………………………………………………………………
Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
 
NIP………………………………………………..    
 
REGON……………………………………..
 
Dane kontaktowe:
 
Telefon/faks…………………………………………………………………………………
 
adres e-mail…………………………………………………………………………………
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
 
W tym miejscu Wykonawca przedstawi tabelaryczny wykaz poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia (nazwa produktu, ilość, cena jednostkowa netto, stawka VAT, wartość netto, wartość brutto, Razem netto, Razem brutto).
 
Oświadczenia i zobowiązania:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje  do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji technicznej  przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 7 dni.
4. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym  termin i sposób płatności.
5. Oświadczamy, że oferowana przez nas całkowita cena brutto obejmuje wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 
 
…………………………
Miejscowość, data
 
 
…....……………..............................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
 
Nr postępowania: INF.271.3.2019
 
Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego na:
 
Dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego w ramach zadania 3, „urządzeń wielofunkcyjnych” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.
 
Wymagania Ogólne:
Dwa urządzenia wielofunkcyjne fabrycznie nowe, kolorowe laserowe.
 
Prędkość drukowania:
min. 18 str./min formatu A3, 36 str./min format u A4,Minimum 3 zasobniki papieru na co najmniej 1140 arkuszy o standardowej gramaturze
 
Obsługa papieru:
o formacie od A6 do SRA3 300 g/m2 oraz wydruk banerowy
 
Czas nagrzewania:
od momentu włączenia do 20 sekund
 
Wymagana pamięć urządzenia:
co najmniej 2 GB RAM oraz 250 GB dysk twardy
 
Interfejs Ethernet:
1000 BaseT, USB 2.0
 
Druk mobilny:
(AirPrint, Mopria)
 
Skaner:
sieciowy kolorowy, zoom 25-400% z krokiem co 0,1%
 
Sterowanie:
panelem dotykowym w języku polskim
 
Drukowanie, podajnik i skanowanie:
Automatyczny druk dwustronny papieru o gramaturze 256 g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów jednoprzebiegowy, umożliwiający skanowanie dokumentów w kolorze z prędkością min. 155 arkuszy A4 na minutę
 
Dodatkowe wyposażenie:
Urządzenie wyposażone w finiszer umożliwiający zszywanie min 50 arkuszy oraz sortowanie i grupowanie min. 3000 wydruków, oryginalna podstawa na kółkach pod urządzenie. Oferowany produkt ma być dostarczony z kompletem oryginalnych pełnowartościowych materiałów eksploatacyjnych, zainstalowany w miejscu przeznaczenia.
 
Gwarancja:
Minimum 60 miesięcy.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.05.2019
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.05.2019, ostatnia aktualizacja: 17.05.2019, odsłon: 649


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055880
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości