Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)
 
     Wymagane dokumenty:
     1. Wniosek (podanie) o zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 
     2. Wypełniony formularz meldunkowy
 
  - Zgłoszenie pobytu stałego (druk do pobrania)
 
  - Zgłoszenie pobytu czasowego (druk do pobrania)
 
     3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie tj. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 
     4. Złóż wniosek przez Internet:  Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
     Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
 
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411)
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
     Wymagane opłaty:
     Opłatę skarbową za decyzję administracyjną należy wpłacić gotówką w wysokości 10 zł.
 
     Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
     Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
     Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
     Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje pisemne odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
     Uwagi:
  W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
 

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.04.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 1 699


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540991
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości