Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

 

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich.

 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hanldu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

Uwagi:

 

- zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając wymagane ustawą dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 

- cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dopełniając obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania;

 

- zameldowania dokonuje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu;

 

Jednostka prowadząca sprawę:

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

 

Tryb odwoławczy

 

Brak, czynność materialno - techniczna

 

Opłaty nie są pobierane.

 

Wskazany powyżej cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.

 

Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy.

Sporządził/a: Maria Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, odsłon: 2 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569198
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości