Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (0-89) 6760734

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ).

 

Wymagane opłaty:

1) od wypisu:

a) do 5 stron - 30 zł

b) powyżej 5 stron - 50 zł

 

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł

b) nie więcej niż - 200 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wydaje się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Uwagi:

1. Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

Odbiór zaświadczenia może być:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

 

- oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość.

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.09.2008, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 5 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569105
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości