Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
 
     Wymagane dokumenty:
 
     Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
 
  - złożyć podanie, z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę wskazaną we wniosku ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wskazują na trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu
 
  - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
     Opłaty:
  Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010.
 
     Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł
 
     17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
     Termin i sposób załatwienia:
  Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.
 
     Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).
 
     Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657)
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
     Tryb odwoławczy:
  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
     Odwołanie składa się za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.01.2018, odsłon: 1 508


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569291
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości