Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 
Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek (druk do pobrania) wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego planowanego do zajęcia z pomiarami,
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego (pieszego) w rejonie przewidywanego zajęcia pasa na czas robót,
- szczegółowy harmonogram robót.
Ilość i rodzaj załączników uwarunkowane są od rodzaju i charakteru wykonywanych robót w pasie drogowym.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego
Adres: Urząd Gminy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 312
Tel.(89) 676 07 43.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późniejszymi zmianami). Uchwała Nr LVIII/371/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Ostróda.
 
Wymagane opłaty:
1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ostróda, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami mchu drogowego oraz reklam;
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
- chodnika - 10,00 zł;
- jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 10,00 zł;
- jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 10,00 zł;
- jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł;
- pozostałych elementów pasa drogowego - 10,00 zł.
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w § 1 ust. 1 podlegają obniżeniu o 50 %.
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-3, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
- w jezdni - 200,00 zł;
- poza jezdnią - 200,00 zł.
5. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 10,00 zł.
6. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 10,00 zł.
7. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100%.
8. Zwalnia się z pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez Gminę Ostróda.
9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda i w poszczególnych sołectwach Gminy Ostróda.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wydanie zezwolenia w formie decyzji.
 
Czas załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.05.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, odsłon: 3 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475157
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości