Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:

 

1. Imię i nazwisko, nazwa firmy NIP.

 

2. Określenie przedmiotu i określenie działalności.

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca.

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania podczas świadczenia usług.

 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

 

6. Termin podjęcia oraz zakończenia działalności.

 

7. Zaświadczenie z U.S. i Z.U.S o nie zaleganiu z opłatami.

 

8. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

 

9. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

 

10. Udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

11. Gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych w stacjach zlewnych.

 

12. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych.

 

13. Zezwolenie ze Starostwa.

 

14. Sposób ewidencji zawartych umów.

 

15. Sposób i miejsce mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.

 

16. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych 

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 311

Tel.(089) 6760731.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Art.7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami ). Uchwała Nr XLVII/232/2010 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 107 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na

konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010

 

  

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ może żądać dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji oraz skontrolować prawdziwość przedstawionych informacji.

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.12.2006, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 2 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810490
odsłon strony

Aktualnie mamy
3 gości