Wpis do rejestru wyborców
 
    Wymagane dokumenty:
    1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A /B (druk do pobrania).
 
    2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 
    3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk do pobrania)
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
    Referat Spraw Obywatelskich
    Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 116
    Telefon: (0-89) 6760716.
 
    Podstawa prawna:
    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)
 
    Wymagane opłaty:
    Wpis do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.
 
    Termin i sposób załatwienia sprawy:
    Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Wydana zostaje decyzja administracyjna.
 
    Tryb odwoławczy:
    Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Ostródzie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
    Uwagi:
    1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:
  - stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  - nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy,
  - zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.
 
    2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obejmuje obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.10.2019
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.10.2019, ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, odsłon: 626


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558912
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości