Wpis do rejestru wyborców

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A /B (druk do pobrania).

 

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (1) druk do pobrania 2) druk do pobrania)

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 116

Telefon: (0-89) 6760716.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

 

Wymagane opłaty:

Wpis do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Wydana zostaje decyzja administracyjna.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Ostródzie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:

 

- stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,

 

- nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy,

 

- zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

 

2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, odsłon: 2 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810449
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości