Nasz znak : RGP.6733.11.2012
Ostróda, dnia 08 sierpnia 2012 r.

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 07 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 11/2012.

o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn0,4 kV do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 144/66, 144/73 i 144/46 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

Wójt Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki
Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 13.08.2012, ostatnia aktualizacja: 10.10.2012, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563592
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości