Nasz znak: RGP.7220.4.2011                           Ostróda, dnia 12 marca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) oraz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów, przewidzianego do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również, co do zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2012, ostatnia aktualizacja: 20.03.2012, odsłon: 1 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100281
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości