Nasz  znak: RGP-7624/21/2010                       Ostróda, dnia 12 kwietnia  2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. )oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. wydana została decyzja znak: RGP.7624/21/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 500 KW, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2012, ostatnia aktualizacja: 13.04.2012, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957947
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości