Ostróda, dnia 8 lipca 2014r.

Nasz znak: RGP.6220.10.2014

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w dniu 8 lipca 2014r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”.

               Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisu art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Z dokumentacją w ww. sprawie strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w pokoju 308 w godzinach 730 - 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald oraz w sołectwie Durąg.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2014, ostatnia aktualizacja: 10.07.2014, odsłon: 1 056


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229547
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości