Ostróda, 2 czerwca 2016 r.

Nasz znak: RGP.6220.8.2016

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i modernizacji istniejącej ubojni drobiu w miejscowości Międzylesie, przy ul. Jeziornej 15, gm. Ostróda.

Na wniosek Pana Jacka Konopki reprezentującego Panią Henrykę Gawską zostało wszczęte postępowanie administracyjne  (zawiadomienie z dnia 30 marca 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie i modernizacji istniejącej ubojni drobiu w miejscowości Międzylesie, przy ul. Jeziornej 15, gm. Ostróda

Przedsięwzięcie zalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze postanowienie z dnia 6 maja 2016 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Międzylesie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 02.06.2016r.

Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.06.2016, ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, odsłon: 1 137


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097610
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości