O G  Ł O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 października 2012r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

 

6. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.

 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu: "Kompetencje kluczowe oknem na świat".

 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda.

 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 

11. Projekt uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność gminy Ostróda oraz pobierania z tego tytułu opłat.

 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka gm. Ostróda.

 

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

 

14. Wolne wnioski i informacje.

 

15. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

 

  

p. o Wójta Gminy Ostróda

 

Bogdan Bartnicki

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 25.10.2012, ostatnia aktualizacja: 31.10.2012, odsłon: 919


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100896
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości