Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 marca 2012r. o godz. 13.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2012r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 2012-2015.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.

 

7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo.

 

8. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2012r.

 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda.

 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r.

 

12. Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

15. Wolne wnioski i informacje.

 

16. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 21.03.2012, ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, odsłon: 917


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544600
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości