Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 9 listopada 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 - 2029.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz na wystąpienie Gminy Ostróda z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda.
 
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
17. Wolne wnioski i informacje.
 
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 03.11.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 03.11.2016, ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, odsłon: 836


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541244
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości