Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 17 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy.
 
     3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 
W tym punkcie:
  1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda:
 
  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowego
gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 
  2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 
  3) dyskusja nad sprawozdaniami,
 
  4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok,
 
  5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2015 rok,
 
  6) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Ostróda za 2015 rok,
 
  7) dyskusja,
 
  8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda.
 
     7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Iława, za ochronne.
 
     10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda.
 
     11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     13. Wolne wnioski i informacje.
 
     14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.06.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.06.2016, ostatnia aktualizacja: 21.06.2016, odsłon: 912


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085486
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości