Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Podinspektor do spraw płac
wybrany został kandydat: Pani Karolina Kogut
zamieszkała w Grabinku
 
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania niezbędne i w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas analizy dokumentów.
 
 25 stycznia 2022 r.
 
 
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda)
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
PODINSPEKTOR DO SPRAW PŁAC
 
1. Wymagania niezbędne:
 
1)  posiadanie obywatelstwa polskiego;
2)  wykształcenie wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy;
3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
4)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
5)  nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, PPK;
3) ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym;
4) znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych Microsoft Office (Word, Excel);
5) umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1. Prowadzenie dokumentacji służącej do sporządzania listy płac;
2. Sporządzanie listy płac, w tym szczególności pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, inkasentów, radnych sołtysów;
3. Sporządzanie list wypłat nie związanych z naliczaniem składek ZUS i podatku;
4. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników wynikających z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
5. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
6. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
7. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
8. Współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
9. Sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji rozliczeniowej ZUS;
10. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie obliczania, pobierania i raportowania składek;
11. Prowadzenie ewidencji księgowej świadczeń i pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sporządzanie list potrąceń.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) wynagrodzenie wg grupy X;
3) praca w Urzędzie Gminy, na terenie miasta i gminy Ostróda;
4) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
5) praca administracyjno-biurowa.
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostróda, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
1)  list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3)  dokument poświadczający wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy;
5)  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
8)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw płac” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu
(I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
8. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane i opatrzone datą. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej muszą zawierać podpis kandydata.
 
UWAGA: Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę zapoznać się z: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zawierać następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na stanowisko Podinspektor do spraw płac. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
 
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 12 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY OSTRÓDA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80, adres e-mail: ).
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: .
 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeń wykonawczych.
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO);
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
11. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.01.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.01.2022, ostatnia aktualizacja: 25.01.2022, odsłon: 847


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055275
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości