Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
wybrany został kandydat:  Maciej Zarożny
zamieszkały w  Ostródzie
 
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.
 
29 sierpnia 2023 r.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Wójt Gminy Ostróda
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda)
 
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 
1. Wymagania niezbędne:
 
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) wykształcenie wyższe i 4 letni staż pracy (preferowane wykształcenie techniczne o kierunku budownictwo)
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) znajomość obsługi programu kosztorysowego i pakietów biurowych Microsoft Office (Word, Excel);
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
3) doświadczenie w zarzadzaniu nieruchomościami;
4) posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
5) znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawa o gospodarce komunalnej, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym;
6) umiejętność kierowania pracą zespołu, komunikatywność;
7) prawo jazdy kat. B
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1. Kierowanie pracą referatu w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
2. Prowadzenie spraw mieszkaniowego zasobu gminy oraz remontów budynków mieszkalnych i remiz OSP:
a) dokonywanie niezbędnych przeglądów obiektów wynikających z bieżącego nadzoru,
b) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
c) przyjmowanie wniosków w sprawie remontów budynków,
d) opracowywanie planów remontów budynków,
e) opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane dotyczących remontów,
f) dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych oraz poprawne pod względem merytorycznym i finansowym rozliczenie ich zużycia,
3. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji udzielonych zamówień publicznych.
 
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) wynagrodzenie wg grupy XIII;
3) praca w Urzędzie Gminy;
4) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
5) praca administracyjno-biurowa;
6) wyjazdy w teren samochodem prywatnym.
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostróda, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
8. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane i opatrzone datą. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej muszą zawierać podpis kandydata.
 
UWAGA: Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę zapoznać się z: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zawierać następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 17 sierpnia 2023 r.
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY OSTRÓDA
    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80, adres e-mail: ).
    2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: .
 
    3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 
    4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeń wykonawczych.
 
    5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 
    6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
    7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
    8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO);
  5) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 
    9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 
    10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    11. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
  
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.08.2023
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.08.2023, ostatnia aktualizacja: 29.08.2023, odsłon: 378


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458867
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości