Nasz znak: RGP.6845.10.2016                                                                       Ostróda, 13 września 2016 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 122/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia obszar o pow. 0,1800 ha, stanowiący część nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 76 o pow. 5,0700 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00013068/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka Nr 76, o pow. 5,0700 ha, położona jest w obrębie Stare Jabłonki. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako N, PsIV, PsV, RIVa, RV oraz RVI. 
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S3 – strefa osadniczo – przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
  • w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej,
  • w części lasy.
Przedmiotem dzierżawy jest obszar o pow. 0,1800 ha, stanowiący część nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 76 o pow. 5,0700 ha, położonej w obrębie Stare jabłonki.
 
Wydzierżawienie nieruchomości następuje na czas określony do 5 lipca 2019 r.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Czynsz miesięczny dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. ust. 1, pkt 7 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda w wysokości 0,02 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.
 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) plus należny podatek VAT, płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 15 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Olsztyńskiej dnia 15 września 2016 r.
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 15.09.2016, ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, odsłon: 735


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563815
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości