Nasz znak: RGP.6840.12.2011                                                   Ostróda, 25 kwietnia 2012 r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 5/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 32/18 o pow. 0,0453 ha, położonej w obrębie Rudno.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 21598 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 32/18 o pow. 0,0453 ha, zabudowana segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. Dojazd z głównej drogi wiejskiej. Teren wyposażony w energię elektryczną oraz wodociąg wiejski wraz z kanalizacją zbiorczą.

 

Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r., działka nr 32/17 położona w obrębie Rudno przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obszary potencjalnych dolesień systemowych i zadrzewień odpowiadający krajowej strategii zwiększania lesistości. Obszar Chronionego Krajobrazu i Korytarzy Ekologicznych.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1/ grunt działki nr 32/18 o powierzchni 0,0453 ha, zabudowany segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej.

2/ budynek mieszkalny, wybudowany w okresie przed II wojną światową, murowany, częściowo podpiwniczony, z poddaszem stanowiącym strych gospodarczy. Dach stromy, 2-spadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Nowe obróbki blacharskie. Wejście na strych drewnianymi schodami. Łazienka wydzielona z części kuchni. Ogrzewanie piecowe. Budynek tynkowany z zewnątrz i wewnątrz. Fundament ceglano-kamienny, brak izolacji przeciw wilgotnościowej. Strop nad piwnicą murowany, nad parterem drewniano-gliniasty. Powierzchnia zabudowy 71,12 m2. Budynek składa się z: dwóch pokoi, kuchni, sieni oraz łazienki z wc – o łącznej pow. 49,89 m2.

 

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy wynosi: 30.587,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.04.2012, ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569169
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości