Nasz znak: RGP.6840.9.2015                                         Ostróda, 28 czerwca 2016 r.

WYKAZ

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości lokalowej, tj. lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku oznaczonym numerem porządkowym Grabin 14, na działce nr 22/7 o pow. 0, 0174 ha.

Gmina Ostróda jest współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Grabin, oznaczonych w ew. nr działki 22/7 o pow. 0,0174 ha co do udziału 73/100, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027525/4.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Grabin, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 7 oraz drodze o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do gospodarstwa rolnego. Teren wyposażony w przyłącza: elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.

Działka nr 22/7 o pow. 0,0174 ha zabudowa jest budynkiem mieszkalno-użytkowym o numerze porządkowym Grabin 14. Budynek częściowo podpiwniczony,  I kondygnacyjny (parter) z użytkowym poddaszem. Budynek wybudowanym przed II wojną światową w technologii tradycyjnej – murowany z  cegły pełnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką.

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Przedmiotem sprzedaży jest:

- lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) w budynku oznaczonym numerem porządkowym Grabin 14 znajdującym się na działce Nr 22/7 o pow. 0,0174 ha, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz ganku o łącznej powierzchni 48,97 m2, pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 7,35m2 wraz z udziałem 23/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku.


Cena wyżej opisanych nieruchomości wynosi 27.700,00 zł.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do 26 lipca 2016 r. w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Wyborczej dnia 1 lipca 2016 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 01.07.2016r.

Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

 

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 01.07.2016, ostatnia aktualizacja: 27.07.2016, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100105
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości