Nasz znak: RGP.6840.43.2015                                            Ostróda, 24 lutego 2016 r.
Wykaz
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie Pancerzyn, oznaczone jako działki:
  • Nr 3/5 o pow. 0,0133 ha,
  • Nr 3/6 o pow. 0,0399 ha.
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00027992/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na terenie zabudowy wsi Pancerzyn. Wieś Pancerzyn położona jest w odległości 14 km od Ostródy. Jest to niewielka wieś, w której znajduję się duże gospodarstwo rolne oraz zabudowania wielorodzinne.  
 
Działki gruntowe nr 3/5 i nr 3/6 znajdują się za zabudową gospodarczą oraz silosami. Działki położone na terenie płaskim o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działki niezabudowane, porośnięte trawą, dojazd drogą gruntową.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia
8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla działki nr 3/5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji. Dla działki nr 3/6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolnicze.
 
Zbycie przedmiotowych działek, położonych w obrębie Pietrzwałd następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj.:
- dz. nr 3/5 na poprawę dz. nr 3/10,
- dz. nr 3/6 na poprawę dz. nr 3/15.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1
w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości:
 
- 1.200,- zł za działkę 3/5;
- 3.600,- zł za działkę 3/6.
 
W przypadku braku takich wniosków działki nr 3/5 i nr 3/6 zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz właściciela działek przyległych, położonych w obrębie Pancerzyn. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 01 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r. w miejscowości Pancerzyn i Durąg, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Wyborczej dnia 01 marca 2016 r. Bliższe informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 01.03.2016, ostatnia aktualizacja: 06.04.2016, odsłon: 750


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544439
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości