Nasz znak: RGP.6840.47.2015                                                       Ostróda, 22 luty 2016 r.
 
Wykaz
 
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka ew. 58/11 o pow. 0,0279 ha, położoną w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.
 
Zgodnie z KW Nr EL1O/00033465/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 58/11, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Działka gruntowa nr 58/11 o powierzchni 0,0279 ha stanowi pas drogowy – dr i jest działką niezabudowaną. Położona jest pomiędzy drogą gminną a działką niezabudowaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe oraz zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Działka położona jest na terenie płaskim. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wydłużonych bokach – charakterystyczny dla inwestycji liniowych - drogi.
 
Zbycie działki nr 58/11 o pow. 0,0279 ha, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 58/4.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/177/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego nr 140, poz. 1654), który wszedł w życie 07.11.2005 r. – działka nr 58/11 przeznaczona jest pod KL 15-ulicę lokalną.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.), mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1
w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r.
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 10.300,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków działka nr 58/11 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za łączną cenę 10.300,- zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych) na rzecz właścicieli działki nr 58/4, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 25 lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r. w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Wyborczej dnia 25 lutego 2016 r. Bliższe informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 
Data przekazania do publikacji: 25.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.02.2016, ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, odsłon: 784


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544813
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości