Nasz znak: RGP.6840.9.1.2015                                                 Ostróda, 28 czerwca 2016 r.
 
WYKAZ
 
    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 93/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
- pomieszczenie w budynku gospodarczym wraz z udziałem 313/100 w gruncie – działka ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha,
 
- udział 1/4 w nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 22/6 o pow. 0,1730 ha.
 
Gmina Ostróda jest współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Grabin, oznaczonych w ew. nr działki:
 
- 22/6 o pow. 0,1730 ha co do udziału 3/4, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027524/7,
 
- 22/8 o pow. 0,0062 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027526/1.
 
Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Grabin, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 7 oraz drodze o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do gospodarstwa rolnego. Teren wyposażony w przyłącza: elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.
 
Na działce nr 22/8 o pow. 0,0062 ha posadowiony jest budynek gospodarczy z trzema boksami. Działka nr 22/6 o pow. 0,1730 ha służy do obsługi działek nr 22/7 i nr 22/8. Jest to wewnętrzne podwórko współużytkowane przez właścicieli lokali.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
- boks gospodarczy o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz z udziałem 313/1000 w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdujący się na  działce ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha,
- udział 1/4 w nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 22/6 o pow. 0,1730 ha, stanowiącej  podwórko.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę pomieszczenia w budynku gospodarczym wraz z udziałem 313/100 w gruncie - działka ew. o nr 22/8 oraz udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ew. o nr 22/6 w wysokości 10.500,00 zł.
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do 26 lipca 2016 r. w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Wyborczej dnia 1 lipca 2016 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 01.07.2016, ostatnia aktualizacja: 27.07.2016, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540989
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości