Nasz znak: RGP.6840.28.2011                     Ostróda, 25 kwietnia 2012

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 44/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki ew. nr 172/1 o pow. 0,0053 ha oraz nr 172/2 o pow. 0,0193 ha, położone w obrębie Pietrzwałd.

 

 

Działka nr 172/1 o pow. 0,0053 ha oraz działka nr 172/2 o pow. 0,0193 ha stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą nr EL1O/00012444/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki nr 172/1 i nr 172/2 położone są w  centralnej części wsi Pietrzwałd, przy głównej ulicy wiejskiej, w pobliżu kościoła. Zostały wydzielone z pobocza drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 172 i przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomości wyposażone w wodociąg komunalny, energie elektryczną oraz drogę utwardzoną.

 

Działka nr 172/1 o pow. 0,0053 ha jest trójkątną nieruchomością usytuowaną na terenie łagodnie skonfigurowanym. Przylega do wschodniej granicy zabudowanej działki nr 173. Działka sklasyfikowana jako B RIVa.

 

Działka nr 172/2 stanowi kształtną działkę o pow. 0,0193 ha. Sklasyfikowana jest jako B. Przedmiotowa działka przylega do wschodniej granicy zabudowanej działki nr 174.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.”

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cena nieruchomości:

- dla działki nr 172/1 wynosi 1.158,oo zł;

- dla działki nr 172/2 wynosi 4.215, oo zł. 

 

W przypadku braku takich wniosków działki nr 172/1 i nr 172/2 zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za powyższą cenę na rzecz odpowiednio właścicieli działek nr 173 i nr 174, położonych w obrębie Pietrzwałd. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel. /89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.04.2012, ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, odsłon: 816


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822673
odsłon strony

Aktualnie mamy
90 gości