Nasz znak: RGP.6840.31.2012

Ostróda, 08 czerwca 2012 r.

 

WYKAZ

 

                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 63/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działki ew. nr 61/10 o pow. 0,1126 ha oraz nr 61/11 o pow. 0,0397 ha, położoną w obrębie Górka.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki nr 61/10 o pow. 0,1126 ha i nr 61/11 o pow. 0,0397, położone są w miejscowości Górka, niedaleko zbiegu drogi krajowej nr 7 (relacji Gdańsk-Warszawa-Chyżne) oraz drogi krajowej nr 16 (relacji Grudziądz-Augustów). Znajdują się po lewej stronie drogi krajowej nr 7, jadąc w kierunku Warszawy. Działki niezabudowane, sklasyfikowane jako droga - dr. Położone na terenie pochyłym, z lekkim spadkiem w kierunku południowym.

 

Obszar przeznaczony do sprzedaży objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka, gm. Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/366/02 z dnia
11 lipca 2002r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Mazur. Nr 108 z dnia 3 września 2002r. poz. 1647) zgodnie, z którym działki przeznaczone do sprzedaży przeznaczone są pod:

·         działka nr 61/10 :

12-5SP - teren projektowanej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy;

·         działka nr 61/11:

12-5SP - teren projektowanej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy,
S7/2x7/- droga krajowa Nr 7 przewidziana do rozbudowy w granicach opracowania planu zabezpieczono teren o szerokości pasa drogowego 50m od istniejącej jezdni.

 

Zbycie działek nr 61/10 i nr 61/11 położonych w obrębie Górka następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek nr 21/12, nr 22/17, nr 22/16.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1
w terminie do dnia 27 lipca 2012 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 70.600,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działki nr 61/10 i nr 61/11 zostaną sprzedane - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 82.900,- zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) na rzecz właściciela działek nr 21/12, nr 22/17, nr 22/16, położonych w obrębie Górka. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka,
w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 04 lipca 2012 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 12 czerwca 2012 r.

 

Informacje tel. /89/ 676 07 34 lub 676 07 37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 12.06.2012, ostatnia aktualizacja: 18.07.2012, odsłon: 880


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563822
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości