Nasz znak: RGP.72241-52/2010                                                          Ostróda, 19 października 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 99/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 676/48 o pow. 0,1158 położoną w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW nr 14245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zbywana działka nr 676/48 jest działką niezabudowaną, położoną wewnątrz kompleksu działek wydzielonych na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki z centrum wsi ulicą o nawierzchni asfaltowej (ul. Spółdzielcza), następnie wewnętrzną drogą gruntową. Wydłuż ulicy Spółdzielczej przebiega wodociąg wiejski, kanalizacja sanitarna i energia elektryczna. Ze względu na położenie Samborowa przy drodze krajowej nr 16 oraz linii PKP istnieje łatwość dojazdów we wszystkich kierunkach.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych we wsi Samborowo gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997 r. działka nr 676/48 wraz z prywatną działką nr 576/1 tworzą w mpzp jedną działkę oznaczoną numerem 26. Nowo utworzona posesja składająca się z w/w działek spełnia wymogi mpzp co do planowanego kroju granic jak i powierzchni.

 

Zbycie działki nr 676/48 w obrębie Samborowo następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 576/1.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 03 grudnia 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 25.505,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków działka nr 676/48 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 25.505,- zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięć złotych/ na rzecz właściciela działki nr 576/1, położonej w obrębie Samborowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo,
 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 19 października 2010 r. do dnia 11 listopada 2010 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, w dniu 19 października 2010 r. w gazecie Olsztyńskiej.

 

 Informacje tel./0-89/ 676 07 34 lub 676 07 37

Sporządził/a: ŁucjaFafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.10.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526933
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości