Nasz znak: RGP.6840.11.2011                       Ostróda, 25 kwietnia 2012

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 3/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ew. nr 32/17 o pow. 0,0376 ha, położoną w obrębie Rudno.

 

Działka nr 32/17 o pow. 0,0376 ha stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą nr 21598 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Przedmiotowa działka położona jest we wsi Rudno, wśród zabudowy mieszkaniowej. Stanowi ogródek przydomowy i pełni funkcje infrastrukturalne stanowiąc łącznik zabudowanej posesji z drogą publiczną. Grunt przyległy wyposażony jest w wodociąg wiejski wraz z kanalizacją zbiorczą oraz energię elektryczną. Działka sklasyfikowana jako B.

 

Nieruchomości zbywana jest na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 32/16.

 

Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r., działka nr 32/17 położona w obrębie Rudno przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obszary potencjalnych dolesień systemowych i zadrzewień odpowiadający krajowej strategii zwiększania lesistości. Obszar Chronionego Krajobrazu i Korytarzy Ekologicznych.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 2.173,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działka nr 32/17 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 2.173,- zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote) na rzecz właściciela działek nr 32/16, położonej w obrębie Rudno. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno,

w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel. /89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.04.2012, ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, odsłon: 887


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16568986
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości