Nasz znak: RGP.6840.62.2011

Ostróda, 14 lipca 2011 r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 54/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ew. nr 119/3 o pow. 0,5423 ha, położoną w obrębie Rudno.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr ELO/00039639/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r., działka nr 119/3 położona w obrębie Rudno przeznaczona jest pod istniejące miejsko-gminne wysypisko odpadów stałych.

 

Działka gruntowa nr 119/3 o pow. 0,5423 ha położona jest we wsi Rudno, w granicach Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Jest działką niezabudowaną, sklasyfikowaną jako tereny przemysłowe - Ba. Położona w sąsiedztwie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (ok. 100 m na południe od zabudowań wsi Rudno). Działka kształtem zbliżona do prostokąta o wydłużonych bokach.

Zbycie działki nr 119/3 położonej w obrębie Rudno następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek nr 75/12, nr 66/10, nr 66/8 i nr 75/15.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 02 września 2011 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 90.500,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków działka nr 119/3 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 90.500,- zł /słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych/ na rzecz właściciela działek nr 75/12, nr 66/10, nr 66/8, nr 75/15, położonych w obrębie Rudno. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno,
 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 19 lipca 2011 r. do dnia
10 sierpnia 2011 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz
w Gazecie Olsztyńskiej dnia 19 lipca 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 07 34 lub 676 07 37

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.07.2011, ostatnia aktualizacja: 16.08.2011, odsłon: 811


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100146
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości